Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty na wyłączność
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
99 000 zł
Cena za m2:
19 zł
Metraż:
5 282 m2
Powierzchnia działki:
5 282 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Jastrzębie
Numer oferty:
4 010
Data aktualizacji:
19.10.2021
Na sprzedaż działka inwestycyjna 52,82 ara zlokalizowana w Jastrzębiu - 8 km od Namysłowa pod zabudowę usługową.

Działka o powierzchni ok. 53 arów zlokalizowana ok. 1,3 km od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 454 (trasa Namysłów – Opole) w miejscowości Jastrzębie, oddalonej od miasta gminnego Namysłów w odległości około 8 km. Teren w całości ogrodzony.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem JA.5U mówiący o przeznaczeniu pod teren zabudowy usługowej przy czym za zabudowę usługową uznaję się obiekty i urządzenia budowlane rozumiane jako bazy, składy, place manewrowe i parkingi; obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.

Informację z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:  

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

1) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu;

2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1, są zabytki archeologiczne;

3) w strefie, o której mowa w pkt 1, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

1) minimalna szerokość frontów działek: 10 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 400m²;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1)   minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2, w tym 1 miejsce do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

2)   zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę;

5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego,

7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła;

8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej.

9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 50 kW;

10) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

1)      obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w granicach strefy ochronnej od składu środków bojowych: zakaz budowy obiektów użyteczności publicznej, takich jak: budynki kultu religijnego, budynki kultury, nauki, oświaty, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz innych budynków budowlanych, których odporność konstrukcji na obciążenia dynamiczne jest mniejsze niż 3 kPa.

STAWKA PROCENTOWA 30%

 

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto.

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
 • Oferta numer 4010
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Paulina Uryga
Paulina Uryga
(+48) 887 30 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości