Wszystkie Działki i grunty na Sprzedaż
Szczegóły oferty na wyłączność
(Sprzedaż>Działki i grunty)
Cena:
30 900 zł
Cena za m2:
30 zł
Metraż:
1 030 m2
Powierzchnia działki:
1 030 m2
Miejscowość:
Namysłów
Ulica:
Krasowice
Numer oferty:
3 987
Data aktualizacji:
11.09.2021
Na sprzedaż 3 działki o powierzchni od 1030 m3 do 1110 m2, zlokalizowane w spokojnej wsi Krasowice wśród lasów.

Na sprzedaż 3 działki zlokalizowane w spokojnej wsi Krasowice wśród lasów.

Działki po podziale oferowane działki będą miały powierzchnię około  :

 • 1105 m2
 • 1055m2
 • 1030m2

Cena każdej z działek kształtuję się na poziomie 30 zł za 1 m2.  

Właściciele zastrzegają, że obecnie mogą wyłącznie przystąpić do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z terminem zawarcia umowy przyrzeczonej w sierpniu 2022r.

Kształt działek zbliżony do prostokąta. Do miasta Namysłów to jedynie około 10 km. W pobliżu działek media takie jak prąd i woda.

 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR 694/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. działki zostały min. oznaczone symbolem 3KR.MN  mówiącym o przeznaczeniu terenu jako zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (dodatkowo: Teren drogi klasy zbiorczej (symbol KR.1KDZ Teren rolniczy (symbol KR.2R)dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy, Strefa obserwacji archeologiczne).

Nieruchomość położona jest zaledwie kilkanaście minut drogi od Namysłowa. W miejscowości przystanek PKS, Kościół, Przedszkole, sklep . Zachęcam  do oceny walorów działek na żywo.

Zapis z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice dotyczący przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1. SYMBOL KR. 3MN

2. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

1) określa się strefę ochrony konserwatorskiej, o granicach przedstawionych na rysunku planu;

2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1 jest historyczny układ przestrzenny;

3) w strefie, o której mowa w pkt 1 ustala się nakaz zachowania elementów historycznego układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, zieleni

oraz układu i gabarytów zabudowy;

4) określa się obiekty objęte ochroną konserwatorską, przedstawione na rysunku planu;

5) przedmiotem ochrony obiektów, o których mowa w pkt 4, są charakterystyczne cechy historyczne, w tym gabaryty, geometria i pokrycie

dachu, wielkość i położenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyka i rodzaj materiałów

wykończeniowych elewacji, detal architektoniczny;

6) dla obiektów, o których mowa w pkt 4, ustala się:

a) nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, o których mowa w pkt 5,

b) zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: blacha dachówkopodobna, pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw

sztucznych,

c) zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć

historyczny wizerunek obiektów,

d) zakaz docieplenia ściany zewnętrznej o zachowanym wystroju architektonicznym, w tym wykończonej cegłą licową, kamieniem lub drewnem

oraz ściany szkieletowej drewnianej,

e) dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektów,

z zastrzeżeniem lit. a, b, c, d;

7) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu;

8) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 7, są zabytki archeologiczne;

9) w strefie, o której mowa w pkt 7, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami.

5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna: 0,1, b) maksymalna: 0,6;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki mieszkalne: 9 m, b) budynki garażowe i gospodarcze: 5 m,

c) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych,

d) inne obiekty budowlane: 5 m;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

6) gabaryty obiektów:

a) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych,

b) inne obiekty budowlane: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) geometria dachu:

a) budynki mieszkalne: stromy, b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy,

c) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych;

8) kolorystyka ścian zewnętrznych (odcień):

a) budynek mieszkalny, garażowy i gospodarczy: biały, beżowy, szary, ceglasty,

b) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych.

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek

uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości)

1) minimalna szerokość frontów działek: 20 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 600 m²;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

7. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej,

wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników

retencyjnych lub zbiorników na wodę;

5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw

fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków;

7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła;

8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczonych do zasilania

instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;

10) warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych,

b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz

linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia.

 

 

Kupujący u Nas otrzymują:

 • kilkaset ofert w jednym miejscu,
 • pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości,
 • rzetelną informacje o każdej ofercie,
 • sprawdzony stan prawny nieruchomości,
 • możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie,
 • uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej,
 • pełną dokumentację i koordynację  aktu notarialnego,
 • protokoły przekazania nieruchomości i liczników,
 • zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto.

 

Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji.
Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

E-mail
Zdjęcia
Loading
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
 • Oferta numer 3987
Wideo
Zapytaj o szczegóły oferty
Osoba prowadząca
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży
(+48) 667 80 50 60
(+48) 77 410 50 60
Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884
Oblicz ratę kredytu
Mapa
Podobne oferty

Wyszukiwarka nieruchomości